فهرست مناقصات  
 
  آگهي مزايده عمومي شماره 34706.93.83.2.4 – 1393.07.06 ( نوبت اول / دوم )
اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري گیلان درنظر دارد 12 دستگاه اتومبیل سواری و وانت زائد خود از مدل 1378 تا 1385 را از طريق مزايده عمومي و با شرايط اعلام شده به فروش برساند. متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي نوبت اول تا ساعت 14 مورخ 1393.07.30 به نشاني : رشت – کیلومتر 1 جاده تهران – جنب نظام وظیفه مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند.
  اجرای عملیات حفاظت جنگل شهرستان آستارا
اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري گیلان در نظر دارد اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه آبخیز شماره 1 شهرستان آستارا در سال 1396 در سطح 11274 هکتار را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و از طریق مناقصه عمومي يک مرحله‌اي به پيمانکاران واجد شرايط در رشته های مرتبط با امور جنگل بر مبنای اساسنامه و به شرح زير واگذار نمايد.
  اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز شهرستانهای لاهیجان ، لنگرود و املش
اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري گیلان در نظر دارد اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز شماره 26 و 27 و 28 شهرستانهای لاهیجان و لنگرود و املش و رودسر در سال 1396 در سطح 5/33646 هکتار را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و از طریق مناقصه عمومي يک مرحله‌اي به پيمانکاران واجد شرايط در رشته های مرتبط با امور جنگل بر مبنای اساسنامه و به شرح زير واگذار نمايد.
   اجرای عملیات حفاظت جنگل در شهرستان سیاهکل
اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري گیلان در نظر دارد اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز شماره 23 و 24 و 25 شهرستان سیاهکل در سال 1396 در سطح 43022/79 هکتار را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و از طریق مناقصه عمومي يک مرحله‌اي به پيمانکاران واجد شرايط در رشته های مرتبط با امور جنگل بر مبنای اساسنامه و به شرح زير واگذار نمايد.
  اجرای عملیات حفاظت جنگل در شهرستانهای رشت و رودبار
اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري گیلان در نظر دارد اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز شماره 18 و 19 و 22 و 23 شهرستانهای رشت و رودبار در سال 1396 در سطح 66 / 34318 هکتار را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و از طریق مناقصه عمومي يک مرحله‌اي به پيمانکاران واجد شرايط در رشته های مرتبط با امور جنگل بر مبنای اساسنامه و به شرح زير واگذار نمايد.
1