پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاونت فنی و آبخیزداری
معاونت فنی و آبخیزداری

معاونت آبخیزداری

آبخیز یک واحد منطقی برای برنامه ریزی هماهنگ در استفاده از اراضی و مدیریت موثر و پایدار منابع طبیعی و محیط زیست می باشد آبخیز یک سیستم پویا و یکپارچه اجتماعی اقتصادی و بیولوژیکی است که می تواند دارای جوامع شهری، روستایی، جنگل داری، صنایع اصلی و فرعی و همچنین امکانات تفرجگاهی می باشد.

 

تعریف آبخیزداری

هر نوع تلاشی که در راستای بهبود فاکتورهای آب، خاک، گیاه و هوا براساس سیاستهای اجرایی آبخیزداری شامل موارد ذیل انجام می گیرد آبخیزداری نام گرفته و می توان امیدوار بود که با انجام این امور در جهت توسعه پایدار منابع طبیعی گام های مثبت برداشته شده است.

1) اجرای مجموعه عملیات بیولوژیکی، شامل نهالکاری، علوفه کاری و بذرپاشی

2) اجرای مجموعه عملیات مکانیکی شامل احداث بندهای اصلاحی و کنترلی، بندهای خشکه چین، ایجاد سدهای چوبی و سدهای گابیونی

3) تهیه پروژه های مطالعاتی و نقشه برداری اراضی
چاپ | ارسال به ديگران  |