بیانه توافق سطح خدمت
بسمه عالی
 
 بیانه توافق سطح خدمت
 
 - اخبار و اطلاعات موجود در تارنما با تائید روابط عمومی اداره کل بارگذاری می شوند.
-در صوریتکه در خصوص اخبار مذکور اعتراضی وجود دارد، از طریق سامانه پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردمی به صورت الکترونیکی قابل طرح می باشد.
-در بخش گیشه خدمات، در صورتیکه شخص دیگری با نام کاربری شما وارد شود و مکاتباتی را درج نماید مسئولیت آن مستقیما به عهده فرد دارنده نام کاربری میباشد.
-بهتر است تا حد امکان از مراجعه حضوری به اداره کل پرهیز نموده و امور مربوطه را از طریق امکانات الکترونیکی سایت به انجام برسانید. 
    
چاپ | ارسال به ديگران |