لیست خدمات اداره کل منابع طبیعی استان گیلان
عنوان و شناسنامه خدمت فرمها
اجرای سامانه
(تولید خدمت) 
اجرای سامانه 
(تولید و ارائه خدمات) 
توضیحات
صدور مجوز انتقال قطعی اراضی واگذاری شده
دریافت فرم
ثبت درخواست

پروانه بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع 
دریافت فرم
ثبت درخواست

پروانه مرتع داری (چرای دام) ورسیدگی به شکایات مربوطه

- ثبت درخواست پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی
تولید نهال ومدیریت نهالستانهای دولتی دریافت فرم ثبت درخواست

اجرای طرح تهیه وتولید بذور مرتعی دریافت فرم ثبت درخواست

اجرای طرح زراعت چوب دریافت فرم ثبت درخواست

اجرای طرح مدیریت پارکهای جنگلی دریافت فرم ثبت درخواست

اجرای طرح های آبخیزداری , آبخوانداری وجلوگیری از فرسایش سیل دریافت فرم ثبت درخواست

اجرای طرح های جایگزینی سوخت دریافت فرم ثبت درخواست

اجرای مرتعداری دریافت فرم ثبت درخواست

اجرای طرح های جنگل کاری وتوسعه فضای سبز دریافت فرم ثبت درخواست

اجرای طرح های جنگل داری دریافت فرم ثبت درخواست

استعداد یابی وتخصیص اراضی قابل واگذار دریافت فرم ثبت درخواست

رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی دریافت فرم - ثبت درخواست سامانه شکایات و درخواست های مردمی
ساماندهی جنگل نشینان شمال کشور وخروج دام دریافت فرم ثبت درخواست

ساماندهی جوامع محلی وتشکل های مردمی برای اجرای برنامه های منابع طبیعی وآبخیزداری واقدامات ترویجی دریافت فرم - ثبت درخواست سامانه ثبت نام همیاران طبیعت
ساماندهی کارگاهها ودوره های آموزشی بهره برداران دریافت فرم ثبت درخواست

پاسخ به استعلام طرحهای عمومی و عمرانی و معادن در عرصه های منابع طبیعی دریافت فرم
ثبت درخواست
شناسایی , تشخیص وتصویب حریم روستا  دریافت فرم ثبت درخواست

صدور گواهی مستثنیات دریافت فرم
ثبت درخواست

مدیریت دریافت اطلاعات مردمی حفاظت از جنگل و مرتع دریافت فرم - ثبت درخواست سامانه شکایات و درخواست های مردمی
معرفی طرحهای منابع طبیعی برای دریافت تسهیلات دریافت فرم ثبت درخواست

معرفی مجریان طرحهای مصوب غیردولتی منابع طبیعی به صندوق بیمه دریافت فرم ثبت درخواست

اجرای طرح های بیابان زدایی دریافت فرم ثبت درخواست

چاپ | ارسال به ديگران |