پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - خدمات اداره کل
خدمات اداره کل

عنوان و شناسنامه خدمت

فرمها

اجرای سامانه (تولید خدمت)

اجرای سامانه (تولید و ارائه خدمت)

توضیحات

اجرای طرح تولید نهال و مدیریت نهالستانهای دولتی

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

اجرای طرح تهیه و تولید بذور مرتعی

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

اجرای طرح زراعت چوب

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

اجرای طرح مدیریت پارکهای جنگلی

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

اجرای طرحهای آبخیزداری، آبخوانداری و جلوگیری از فرسایش سیل

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

اجرای طرحهای بیابان زدایی

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود با توجه به نوع اقلیم استان، این خدمت خدمت ارائه نمیشود

اجرای طرحهای جایگزینی سوخت

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

اجرای طرح های مرتعداری

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

اجرای طرحهای جنگلداری

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

استعدادیابی و تخصیص اراضی قابل واگذاری

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

پاسخ به استعلام طرحهای عمومی و عمرانی و معادن در عرصه های منابع طبیعی

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

پروانه بهرهبرداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

پروانه مرتعداری (چرای دام) و رسیدگی به شکایات مربوطه

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

ساماندهی جنگل نشینان شمال کشور و خروج دام از جنگل

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

ساماندهی جوامع محلی و تشکل های مردمی و اقدامات ترویجی

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

ساماندهی کارگاهها و دوره های آموزشی بهره برداران

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

شناسایی، تشخیص وتصویب حریم روستا

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

صدورگواهی مستثنیات

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

صدور مجوز انتقال قطعی اراضی واگذار شده

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

مدیریت دریافت اطلاعات مردمی حفاظت از جنگل و مرتع

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

معرفی طرحهای منابع طبیعی برای دریافت تسهیلات

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود

معرفی مجریان طرحهای مصوب غیر دولتی منابع طبیعی به صندوق بیمه

فرم ها

دریافت شناسنامه

ورود
چاپ | ارسال به ديگران  |