فرم ارائه و ثبت پیشنهاد ویژه همکاران


نام و نام خانوادگی
نام واحد
عنوان شغل
تلفن
شرح روش فعلی
اشکالات و معایب روش فعلی
شرح روش پیشنهادی
مزایای روش پیشنهادی مقایسه دو روش
امکانت مورد نیاز برای اجرای پیشنهاد

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)